Algemene voorwaarden
Leveringsvoorwaarden
 
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Sign Concept
Artikel 1: Algemeen
1.1 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Signconcept-webshop, onderdeel van Sign Concept, gevestigd aan de Willem de Zwijgerlaan 38 6669 AT te Dodewaard. Sign Concept is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30169009.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Sign Concept.
 
Artikel 2: Bestellen en tot stand komen overeenkomst
2.1 Bestellingen kunnen op verschillende manieren worden geplaatst. Via de webshop, telefonisch, of per e-mail. Eventuele bevestigingen worden per e-mail verzonden.
2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper aan met deze voorwaarden akkoord te gaan.
2.3 Sign Concept accepteerd geen inkoopcondities van de koper, tenzij anders overeengekomen. 
2.4 Sign Concept behoudt zich het recht een bestelling te weigeren in geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens, er sprake is geweest van wanbetaling of andere zaken waarbij Sign Concept het financiële risico te groot acht om te leveren. Aan de acceptatie van een bestelling kunnen daarom extra voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.
2.5 In geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens of enige andere vorm van poging tot oplichting zal Sign Concept aangifte doen bij de politie.
2.6 De overeenkomst komt tot stand indien Sign Concept de bestelling heeft geaccepteerd. Sign Concept zal niet altijd een opdrachtbevestiging versturen.
2.7 De koper dient voor het afronden van de bestelling de inhoud van de bestelling en zijn gegevens te controleren op juistheid. Vanwege de snelheid van verpakken en verzenden kan Sign Concept mogelijk geen wijzigingen meer doorvoeren.  Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste gegevens zullen worden doorberekend aan de koper.

Artikel 3: Prijzen & aanbiedingen
3.1 Prijzen zijn in Euro’s, exclusief 21% BTW en kosten van verpakking en exclusief kosten voor administratie en verzending.
3.2 Kosten voor administratie en verzending zijn exclusief  21% BTW.
3.3 Aanbiedingen zijn geldig tot de in de aanbieding vermelde datum of zolang de voorraad strekt. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 4 weken, tenzij een andere termijn in de offerte vermeld staat.
3.4 Sign Concept kan op ieder moment zonder voorafgaande mededeling haar prijzen aanpassen. Prijswijzigingen hebben geen effect op reeds afgesloten overeenkomsten. Prijzen en aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgbestellingen. Druk- en typefouten zijn voorbehouden.
 
Artikel 4: Levering
4.1 Levering bij bestellingen die op werkdagen vòòr 15.00 uur geplaatst zijn vinden normaalgesproken binnen 2-3 werkdagen plaats. De levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.
4.2 Sign Concept is verplicht deze levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Sign Concept kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In dergelijke gevallen heeft Sign Concept het recht om in overleg met de koper de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren.
4.3 Sign Concept heeft geen invloed op vertragingen die door de transporteur veroorzaakt worden en kan hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden.
4.4 Indien het bestelde artikel niet voorradig is zal Sign Concept de koper hiervan op de hoogte stellen.
4.5 Indien levering niet plaatsvindt binnen een termijn van 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen, is de koper daarna gerechtigd de order te annuleren en hetgeen hij reeds betaald mocht hebben terug te vorderen. Reeds betaalde bedragen zullen in dit geval binnen 14 dagen gecrediteerd worden.
4.6 Indien een zending geweigerd of niet afgehaald wordt is Sign Concept gerechtigd de gemaakte transportkosten op de koper te verhalen.

Artikel 5: Transport en risico
5.1 De wijze van transport, verzending en verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door de koper aan Sign Concept is verstrekt, door ons als goed koopman bepaald. Eventuele specifieke wensen van de koper inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de koper heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
5.2 De koper dient bij aflevering van het pakket de vrachtbrief van de transporteur te ondertekenen voor het in ontvangst nemen van het pakket.
5.3 De koper dient na aflevering de inhoud van het pakket te controleren. Indien de bestelling onverhoopt niet volledig of onjuist mocht zijn, dient de koper zo snel mogelijk en uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst contact op te nemen via email info@signconcept-webshop.nl Na deze termijn kunnen geen manco’s meer worden aangemeld.
5.4 Alle zendingen worden door Sign Concept verhoogd aansprakelijk verstuurd. Risico van beschadiging en verlies van een zending naar de koper wordt daarom door Sign Concept gedragen. Nadat de artikelen door de koper in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.

Artikel 6: Betaling
6.1 Sign Concept is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen. Bij bedragen boven de € 1000,00 dient 50% van de opdrachtsom bij opdracht betaald te worden en de resterende 50% van het bedrag binnen 14 dagen
      na aflevering van de goederen.
    . 
6.2 De betalingsmogelijkheden zijn:
  • Via Ideal 
  • Op rekening
  • Vooruitbetaling
6.3 Als bedrijf met een KvK-inschrijving kunt u op rekening kopen. Sign Concept kan u vragen een inschrijving, niet ouder dan zes maanden, toe te sturen of te mailen. Particulieren kunnen helaas niet bij Sign Concept kopen.
6.4 Betalingen op rekening dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum (tenzij anders overeengekomen), in de valuta waarin is gefactureerd door middel van storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening.
6.5 Vooruitbetaling kan per bank of Ideal. Bij betaling per bank of Ideal geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Sign Concept.
6.6 Sign Concept behoudt zich te allen tijde het recht voor om van de door koper gekozen wijze van betaling af te wijken en aanvullende voorwaarden te stellen.
6.7 Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is koper vanaf die dag een vertragingsrente van 2,5% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Bij niet tijdige betaling na versturen van de laatste herinnering door Sign Concept is koper tevens verplicht tot vergoeding van de door Sign Concept gemaakte incassokosten, waaronder zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten voor invordering, welke 15% van het openstaande bedrag zijn met een minimum van 27 euro en 50 cent.
6.8 Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt Sign Concept het recht om kortingen of eventuele prijsafspraken te laten vervallen.
6.9 Indien koper met enige betaling in gebreke is, is Sign concept gerechtigd eventuele verdere overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
7.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Sign Concept, totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Het risico terzake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds over op de koper op het moment van aflevering.

Artikel 8: Garantie

8.1 Sign Concept garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
8.2 Voor alle geleverde zaken geldt dat Sign Concept de garanties van producenten doorleveren aan de koper. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. Door Sign Concept wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor schade die is ontstaan als direct of indirect gevolg van het gebruik of functioneren van het geleverde.
8.3 Sign Concept is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Sign Concept. 
Sign Concept is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.4 Indien Sign Concept, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.5 In het geval de koper via Sign Concept een overeenkomst heeft gesloten voor een (verlengde) garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.
8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Sign Concept of de fabrikant zijn verricht;
- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
8.7 De koper is gehouden Sign Concept te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Sign Concept mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
8.8 De koper is verplicht het product aan Sign Concept te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Sign Concept zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
8.9 De garantie vervalt indien de koper niet heeft voldaan aan de betalingsverplichting.
 
Artikel 9: Retournering
9.1 Reclames dienen binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk bij Sign Concept te zijn ingediend.
9.2 Na toekenning van een retournummer dient de koper binnen 7 dagen de bestelling te retourneren. Een retourzending dient altijd aangetekend, voldoende gefrankeerd en deugdelijk verstuurd te worden. Kosten voor verzending zijn voor rekening van de koper.
9.3 Artikelen dienen ongebruikt, compleet, onbeschadigd en in originele verpakking te zijn. Uitgesloten van retournering zijn in opdracht van de koper vervaardigde artikelen.
9.4 Indien blijkt dat Sign Concept het verkeerde heeft geleverd zijn kosten van retournering, en opnieuw leveren voor rekening van Sign Concept. Sign Concept zal dan ook zelf de retournering organiseren.
9.5 Reeds ontvangen betalingen zullen bij acceptatie van de retourzending uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending door Sign Concept worden terugbetaald. Indien slechts een deel van een bestelling wordt geretourneerd, blijven de verzendkosten van de oorspronkelijke zending altijd voor rekening van de koper.

Artikel 10: Productinformatie
10.1 Sign Concept besteedt de grootste zorg aan de informatievoorziening van de artikelen. Sign Concept is echter niet aansprakelijk voor door haar verstrekte onjuiste specificaties en/of andere aanduidingen van de artikelen.
10.2 Getoonde afbeeldingen gelden slechts bij benadering en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Afwijkende afbeeldingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de koop.
 
Artikel 11: Privacy
11.1 Sign Concept hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld en beveiligd opgeslagen. Hierbij wordt strikt alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens gevolgd.
11.2 Sign Concept verwijst hier op de AGV (GDPR) wetgeving en haar privacy policy en cookiestatement
 
Artikel 12: Geschillen
12.1 Op deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dit niet binnen 30 dagen mogelijk blijkt, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Het oordeel van de rechter is voor alle partijen bindend.